مطالب کاربردی پیش بینی وضع هوا
تحلیل و تفسیر نقشه ها و تصاویر ماهواره و رادار هواشناسی 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
پيوندهای روزانه
چت باکس


 بعلت اهمیت شناخت بیش از پیش رفتارپر ارتفاع جنب حاره از نظر زمانی برروی ایران این پست را به این موضوع اختصاص دادم.

.................................................................................................................................

الگويِ زمانيِ پرارتفاع جنب حاره ، در تراز مياني جوبا استفاده از داده هاي روزانه ي ارتفاع ژئوپتانسيل، در يك دور ه ي زماني 55 ساله ، از يازدهم دي ماه 1329 تا دهم دي ماه 1384 بررسي شده است.بر پايه ي اين تحليل، پنج آرايش گردشي در چارچوب دورههاي سرد، گذار و گرم در نيمكره ي شمالي شناسايي شدند .ايران با توجه به موقعيت عرض جغرافيايي كه در آن واقع شده است؛ به عنوان منطقه ي گذار براي دو سامانه ي جوي كلان مقياس از عناصر گردش عمومي هواسپهر شمرده ميشود. اين سرزمين در طول سال به تناوب ، دوبار در معرض گسترش جريان هاي غربي و پرفشار جنب حاره قرار مي گيرد. زمان و ميزان جابه جايي اين دوسامانه، تعيين كننده ي اصلي دوره هاي خشك و مرطوب ايران به شمار مي رود. اين سامانه ها طي سال نوسان هايي به سمت شمال و جنوبِ خاستگاه اصلي خود دارند. ايران در دوره ي گرم سال با توجه به موقعيت جغرافيايي خود، به مرور تحت استيلاي پرفشار جنب حاره است. در اين دوره، زبانه اي از پرفشار جنب حاره اي اقيانوس اطلس روي ايران استقرار مي يابد و در اين حالت، جوِّ فراز ايران پرفشار است. گسترش عمودي اين پرفشار بر بالاي ايران از تراز 700 تا 100 هكتوپاسكال ادامه يافته و درنتيجه، هوايي گرم و خشك بر بخش بزرگي از ايران حاكم مي شود.با بررسي نوسان هاي پرفشار جنب حاره و تأثير آن در تغيير فصل ايران، نتيجه می گیریم كه نوسان هاي دو مؤلّفه ي پرفشار جنب حاره و تاوه ي قطبي، منجر به تغيير فصل ايران و درنهايت، آغاز بارندگي در ماه سپتامبر يا اكتبر مي شود .ايران با قرار گر فتن در بين عرض هاي 25 تا 40 درجه ي شمالي، تحت تأثير پرفشار جنب حاره است و حركت محور اين پرفشار ، به وضعيت و نحوه قرار گرفتن تاوه ي قطبي در وردسپهر فوقاني و محور رودباد بستگي دار د .

 

نقشه شماره 1

نقشه شماره 1: اين آرايش كه از نظر زماني هم زمان با دوره ي سرد سال است، از هشتم آذر تا نهم فرودين (به مدت 121 روز)حاكم ميشود. از ويژگي هاي اين آرايش گردشي، انتقال پرفشار جنب حاره به جنوب مدار تقريباً 25 درجه وحاكميت بادهاي غربي، همراه با امواج بلند رزباي در عرضهاي بالاتر از 25 درجه است. پرفشار جنب حاره درزمان رخداد اين آرايش گردشي با محور غربي  شرقي كانون ترجيحي ندارد و تنها منحني هم ارتفاع 5850ژئوپتانسيل متر كه از شرق درياچه ي چاد در آفريقا تا جنوب مكزيك در جهت مداري گسترده شده، ميتواندنمادي از وجود اين پرفشار تلقي شود.

..........................................................................................................................................................

2نقشه شماره

نقشه شماره2:از آنجا كه زمان اول وقوع اين آرايش از دهم فروردين تا چهارم ارديبهشت ( 26 روز) و زمان دوم وقوع آن از بيست ونهم مهر تا هفتم آذر ( 39 روز) به درازا ميكشد، ميتوان آن را آرايش گردشي ابتداي بهار انتهاي پاييز ناميد.آرايش مزبور نشان از انتقال پرفشار جنب حاره به جنوب مدار تقريباً 30 درجه و سيطر ه بادهاي غربي مواج در عرضهاي بالاتر از 30 درجه دارد. پرفشار جنب حاره با محور غربي  شرقي در زمان استقرار اين آرايش گردشي كماكان كانون ترجيحي نداشته و تنها منحني هم ارتفاع 5850 ژئوپتانسيل متر ، مي تواندعرصه ي اين سامانه ي پرفشار را نشان دهد.

 نقشه شماره3

 

 نقشه شماره3:زمان اول وقوع اين آرايش از پنجم ارديبهشت تا هشتم خردا د (به مد ت 35 روز) و زمان دوم وقوع آن ازبيست وهشتم شهريور تا بيست وهشتم مهر (به مدت 32 روز) است . وقوع اين آرايش گردشي در دو دور ه ي زماني، از يك سو هم زمان با دوره ي انتهايي بهار و از ديگر سو، منطبق با دوره ي ابتداي پاييزي است، از اين روميتوان آن را آرايش گردشي انتهاي بهار  ابتداي پاييز ناميد.اين آرايش سيطره ي پرفشار جنب حاره در جنوب مدار تقريباً 32 درجه و حاكمي ت بادهاي غربي درعرضهاي بالاتر از 32 درجه را آشكار ميكند. پرفشار جنب حاره در زمان استقرار اين آرايش با محور غربي شرقي، كماكان كانون ترجيحي ندارد و تنها منحني همارتفاع 5850 ژئوپتانسيل متر، ميتواند نماد وجود اين سامانه ي پرفشار تلقّي شود.

 نقشه شماره4

 

نقشه شماره 4:زمان اول وقوع اين آرايش گردشي از نهم خرداد تا بيست ونهم خرداد (به مدت 21 روز) و زمان دوم وقوع آن ازنهم شهريور تا بيست وهفتم شهريور( به مدت 19 روز) است. اين آرايش گردشي، سيطره ي پرفشار جنب حاره در جنوب مدار تقريباً 37 درجه و حاكميت بادهاي غربي در عرضهاي بالاتر از 37 درجه را نشان م ي دهد .پرفشار جنب حاره در اين آرايش گردشي با محور غربي  شرقي ، كانوني با ارتفاع مركزي 5900ژئوپتانسيل متر روي آفريقاي غربي دارد.

نقشه شماره5

نقشه شماره 5:اين آرايش گردشي كه مقارن با دوره ي گرم سال است، از نظر باز ه ي زماني از سي ام خرداد تا هشتم شهريور(به مدت 72 روز) به درازا مي كشد. آرايش گردشي فوق، مبين سيطره ي پرفشار جنب حاره در جنوب مدارتقريباً 40 درجه و حاكميت بادهاي غربي مواج در عرضهاي بالاتر از 40 درجه است. پرفشار جنب حاره دراين آرايش گردشي با محور غربي  شرقي، كانون مركزي با ارتفاع 5900 ژئوپتانسيل متر روي اقيانوس اطلس شمالي دارد.

 تذکر: مطالب فوق بر گرفته از برخی مطالب مقاله ای در خصوص نقش پرفشار جنب حاره، در توزيع مكاني بارشهاي روزانه ي ايران است.

[ چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393 ] [ 11:42 ] [ رحمن پرنو ]

 

بازنگری وضعیت دو شاخص مهم دور پیوندی انسو و دو قطبی هند نشان دهنده گرایش این دو شاخص بسمت فاز مثبت می باشد. در حال حاضر نوسانات دمایی آبهای حاره ایی وضعیت شاخص انسو را در فاز گرم ضعیف و شاخص دو قطبی هند را در فاز منفی نشان می دهند. اما با توجه به مدلهای پیش بینی این دو شاخص ,روند این دو شاخص طی ماهای آتی بسمت فاز گرم آنها می باشد. مدلهای در ج شده دربالا نیز نشان دهنده این وضعیت است .لازم به ذکر است که اگر النینو ی واقعی رخ دهد یعنی مولفه اقیانوسی با مولفه اتمسفری هماهنگ باشد در افزایش بارش ایران موثر خواهد بودحتی اگر شاخص دو قطبی هند در فاز منفی باشد.اما اگر آنطوری که پیش بینی می شود دو قطبی هند نیز در فاز مثبت قرار بگیرد شرایط برای پائیز پربارش و طلایی مهیاتر خواهد شد. در هر صورت با توجه به شرایط فعلی مدلها و شاخصها و افق چشم انداز آنها شرایط بارشی خوبی را می توان برای پائیز امسال پیش بینی کرد.

[ سه شنبه چهاردهم مرداد 1393 ] [ 18:14 ] [ رحمن پرنو ]

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات از درگاه خداوند منان, فرارسیدن عید سعید فطر بر همه مبارک باد.

[ دوشنبه ششم مرداد 1393 ] [ 11:41 ] [ رحمن پرنو ]

نرم افزار نصب کننده مدل عددی WRF

با این نرم افزار قادر خواهید بود که مدل عددی WRF و تمام ملحقات مورد نیاز (از قبیلWPS, WRF , ARWpost , GrADS , WGRIB1 , WGRIB2 ) جهت اجرای مدل عددی را بدون نیاز به داشتن اطلاعات تخصصی روی سیستم عامل Linux CentOS 6.X نصب و اجرا نمایید .

 این نرم افزار تحت سیستم عامل لینوکس طراحی شده و نصب آن بسیار ساده و بی زحمت می باشد ، کاری که در حالت واقعی نیاز به اطلاعات تخصصی از سیستم عامل ، کامپایلر فرترن و نصب سایر نرم افزار  های دیگر دارد که هرکدام دردسر های خود رادارد و بسیار وقت گیر می باشد .

پس از نصب این برنامه که تنها در حدود چند دقیقه طول می کشد ،  تمام ابزار مورد نیاز از ابتدا تا انتهای اجرای مدل عددی WRF را در اختیار خواهید داشت (تنظیم داده های ورودی ، اجرای مدل عددی ، آماده سازی خروجی ها جهت ترسیم و خود  نرم افزار GrADS  )، این نرم افزار بسیار ایده آل برای تمامی دانشجویان و اساتید و مراکز تحقیقاتی که نیاز به اجرای مدل عددی روی سیستم عامل لینوکس دارند ، می باشد.

 

جهت هماهنگی با ایمیل زیر مکاتبه کنید.

metproject.753@chmail.ir

[ شنبه بیست و هشتم تیر 1393 ] [ 0:15 ] [ رحمن پرنو ]

با تهیه نقشه های ضخامت بین دو سطح فشاری 1000-500 هکتوپاسکال علاوه بر اینکه چگونگی ضخامت لایه بین دو سطح مذکور مشخص می شود بلکه می توان چگونگی توزیع میدان دما و فرارفت سرد و گرم و باد حرارتی را مشخص نمود.در این پست سه تصویر ارائه شده است که چگونگی فرارفت سرد و گرم و باد حرارتی بکمک باد های زمینگرد حاکم در دو سطح فشاری 1000 و 500 را نشان می دهند. در سه تصویر زیر باد زمینگرد که بموازات خطوط هم ارتفاع در هر سطح فشاری هستند بوسیله دو بردار مشخص شده است. بردار برآیند دو بردار مذکور معرف فرارفت هوای سرد و گرم و بردار تفاضل بین دو بردار معرف باد حرارتی است که به موازات خطوط همدما می وزد ودر همه اشکال زیر بردار فرارفت سرد و گرم عمود بر بردار باد حرارتی وخطوط ضخامت می باشد.

فرارفت سرد

فرارفت گرم

نمونه کاربردی از نقشه ضخامت بین دو تراز500 و 1000

 

 

[ پنجشنبه دوازدهم تیر 1393 ] [ 23:1 ] [ رحمن پرنو ]

مفهوم دمای پتانسیل: کلمه پتانسیل , مفهوم انرژی پتانسیل را در خود دارد. فرض کنید از سطح 1000 میلی باری بسته هوا را تا ارتفاعی حدود 100 متر بالا می بریم سپس بار دیگر بسته را تا ارتفاع مثلا 200 متری بالا می بریم مطمئنا در 200 متری انرژی بیشتری صرف شده است این اختلاف در دمای پتانسیل نشان داده می شود. در نتیجه هر چه از سطح زمین بالاتر برویم دمای پتانسیل بیشتر می شود. درست برعکس لایپسریت محیط درلایه تروپوسفر جو که هرچه بالا می رویم کاهش پیدا می کند. برای سنجش پایداری و ناپایداری محیط می توان ازدمای پتانسیل استفاده کرد. اگر مقدارش بیشتر از صفر باشد جو پایدار است و اگر مقدارش کمتر از صفرباشد جو ناپایدار است و اگر مقدارش برابر صفر باشد جو خنثی است.

 

 

جو ما ذاتا یک جو پایدار است.وقتی بسته هوایی را از سطح زمین بالا می بریم نسبت به محیط اطرافش سنگین تر می شود و وقتی پائین تر می آوریم نسبت به محیط اطراف سبکتر می شود. یکی از روابطی که پایداری جو را نشان می دهد تغییرات دما با ارتفاع است. برای یک بسته هوا ,دما یک کمیت پایستار و ثابت نیست. چون اگر بسته را بالا ببریم فشار اطراف کم می شود و بسته منبسط می شود و دمای بسته کم می شود و اگربسته هوا را پائین بیاوریم فشار اطراف بیشتر می شود بسته را متراکم تر می کند و دما را بالا می برد. پس دما با این تغییراتی که دارد برای یک بسته هوا مشخصه با ارزشی نیست.ولی دمای پتانسیل برای بسته هوا یک کمیت پایستار و ثابت است.

روش محاسبه دمای پتانسیل:اولین شرط برای بسته هوا ادیاباتیک(بی درو=عدم تبادل انرژی با محیط اطراف) بودن است. چون تبادل انرژی مشخصات آنرا بهم می زند.سپس در هر سطحی که هستیم بسته هوا را تا سطح 1000 میلی باری می بریم. لذا بسته هوا هر دمایی در این سطح داشته باشد به آن دمای پتانسیل می گوییم. یا بعبارت دیگر, دمای پتانسیل دمایی است که وقتی یک بسته هوا با دمای T و فشار p  به تراز فشاری1000 هکتوپاسکال  به صورت بی دررو منتقل می شود دمای آن به دمایی تغییر می یابد که به آن دمای پتانسیل می گویند. گرادیان دمای پتانسیل که برای آن اثر فشارروی دمای هوا تصحیح شده است می تواند به عنوان معیار پایداری هوا مورد استفاده قرارگیرد.

تصاویر زیر حالتهای مختلف آرایش خطوط دمای پتانسیل پروفیل قائم جو در زمان فعالیتهای جبهه ای و غیره.... می باشد.

 

کپی برداری با ذکر نام منبع و آدرس وبلاگ بلامانع است.

 

 

 

[ دوشنبه دوم تیر 1393 ] [ 22:34 ] [ رحمن پرنو ]

همبستگی میزان انرژی خورشیدی انتقال یافته با طول موج نور

تابش خورشیدی:

تابش خورشید منبع اصلی انرژی زمین و عامل اصلی کنترل حیات و آب و هوا در سطح زمین بشمار می آید. انرژی خورشید , با کنترل حرارت سطح زمین , پراکندگی زمانی و مکانی رطوبت و فشار را نیز تعیین می کند.بنابراین , بررسی همه جانبه آن برای درک آب و هوای کره زمین ضروری است. خورشید را می توان بعنوان جسم سیاهی در نظر گرفت که پیوسته پرتو افکنی می کند. مقدار کل انرژی تابشی جسم سیاه بر اساس قانون( استفان بولتزمان) برابر است با حالصضرب درجه حرارت جسم ضرب در ضریب ثابت بولتزمان است. گسیل انرژی خورشیدی در سراسر طیف الکترومغناطیسی صورت می گیرد. ونشروانتقال این انرژی  به هر دو حالت موجی و ذره ای انجام می شود. امواج انرژی الکترومغناطیسی طول موجهای متفاوتی از خیلی کوچک تا خیلی بزرگ دارند که طیف الکترومغناطیس را بوجود می آورند. سرعت انتشار این امواج ثابت و برابر با 300 هزار کیلومتر در ثانیه (سرعت نور) است.  تعداد امواجی را که در یک ثانیه از یک نقطه می گذرند فرکانس یا بسامد موج می نامند. بین سرعت و طول موج و فرکانس این رابطه (طول موج = فرکانس/سرعت)بر قرار است. مقدار انرژی که توسط ذرات نور منتقل می شود برابر است با (ثابت پلانک ضرب در سرعت تقسیم بر طول موج). لذا هر چه طول موج کوتاهتر باشد ذرات انرژی بیشتری را منتقل می کنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مقدار انرژی که امواج با طول موج کوتاه(اشعه ایکس و گما) منتقل می کنند خیلی بیشتر از انرژی است که امواج با طول موج بلند(در محدوده مادون قرمز) منتقل می کنند. اگرچه تابش خورشید درسراسر طیف الکترومغناطیسی صورت می گیرد. ولی بیشترین این تابش در محدوده خاصی ازحدود 0.2 میکرون تا 4 میکرون قرار دارد. در واقع 9 درصد این انرژی در باند ماورای بنفش و 45 درصد آن در باند مرئی و 46 درصد آن در باند قرمز توزیع می شود.

تابش زمینی:

محدوده تابشهای زمینی خارج از باند مرئی است(مادون قرمز) و در نتیجه با چشم انسان قابل رئویت نیستند.  بیشتر انرژی زمینتاب در محدوده 4 تا 100 میکرون یعنی طول موج بلند گسیل می شوند. بهمین دلیل تابش زمین را در مقایسه با تابش خورشیدی که تابش طول موج کوتاه نامیده می شوند تابش طول موج بلند می گویند. منبع اصلی تابش زمین تابش ورودی خورشید است. انرژی تابشی خورشیدی رسیده از خورشید به سطح زمین پس از جذب به انرژی گرما بر حسب کالری تبدیل می شود. مقدار انرژيی خورشیدی رسیده به سیاره زمین در بیرون جو حدود 1370کالری در سانتی متر مربع در دقیقه است که این مقدار به ثابت خورشیدی معروف است.که برای سطح عمود بر پرتوهای خورشید در بالای جو اعتبار دارد.مقدار انرژی تابشی رسیده به هر نقطه برابر حاصلضرب ثابت خورشیدی و سینوس زاویه تابش خورشیدی.

 عوامل موثر در تابش خورشیدی:

1- مقدار انرژی تابشی گسیل شده از خورشید.

2- فاصله خورشید تا زمین.

3- زاویه میل یا ارتفاع خورشید.

4- مدت زمان تابش خورشیدی.

 

همبستگی میزان انرژی تابشی خورشید با طول موج طیف نور

همبستگی حداکثر انرژی تابشی زمینی و خورشیدی با طول موج طیف نور

مجموع سوالات کاربردی این قسمت:

سوال:

1- چرا در تابستان با وجود فاصله زیادتر خورشید از زمین هوا گرم تراز زمستان است؟

2- چرا در تابستان بهنگام فعالیت پر ارتفاع جنب حاره گرمای بیشتر احساس می شود؟

3- فرق بین دمای هوا با انرژی دریافتی از خورشید چیست؟

4- واحد دما و انرژی چیست؟

5- آیا درست است بگویم دمای هوایی که هواشناسی گزارش می کند کمتر از تابشی است که از خورشید دریافت می شود؟

6- آیا اساسا بدن انسان وسیله خوبی  برای سنجش دمای هوااست؟

7- آیا می توان گفت دمای بیشینه ای که هواشناسی گزارش می کند کمتر از آنچیزی است که بدن ما احساس می کند؟

8- وسیله سنجش دما در سرتاسر دنیا چیست؟ آیا همین وسیله در ایران برای سنجش دما استفاده می شود؟

9- شرایط استاندارد سازمان هواشناسی جهانی برای سنجش دمای هوا چیست؟

10- آیا مخزن دماسنج باید در معرض تابش مستقیم خورشید باشد یا باید در پناهگاه مخصوص یا مجاور سایه باشد؟

 

[ دوشنبه دوم تیر 1393 ] [ 20:7 ] [ رحمن پرنو ]

از آنجائیکه جریانهای اقیانوسی نقش بسزایی در انتقال رطوبت و انرژی را بر عهده دارند لذا شناخت علت و عوامل تاثیر گذار در شکل گیری جریانهای اقیانوسی در سطح جهان در این پست بررسی می شود. عواملی مانند 1- جریان هوا در تراز زیرین جو 2 - ناهمواریهای بستر و سواحل رودخانها 3- اختلاف وزن مخصوص آب را می توان مهمترین علت شکل گیری جریانهای اقیانوسی دانست که مهمترین فاکتور تاثیر گذار در شکل گیری جریانهای اقیانوسی یعنی جریان هوا را در این اینجابررسی می کنیم. البته اختلاف وزن آبها و اثر ناهمواریهای بستر و سواحل نیز از درجه اهمیت خود برخوردارند اما مهمترین عامل ,جریانات سطح زیرین جو شناخته شده است زیرا هر گونه جریان آب بوسیله میدان باد سطحی تعیین مسیر می شود.در سطح اقیانوسها انرژی جنبشی باد به سطح آب منتقل می شود و آنرا به حرکت در می آورد.رابطه بین حرکت هوا و حرکت آب اقیانوس و انتقال این حرکت به اعماق اقیانوسها بر اساس اثر اکمن است.حرکت آبها در جهت سمت راست جریان هوا صورت می گیرد.زاویه بین جریان اقیانوسی با جریان هوا حدود 45 درجه است. بطور کلی جریانات آبهای اقیانوسی همواره بسمت راست جهت بادهای سطحی جریان می یابد و سرعت جریان دریایی متناسب با کاهش اثر جریان هوا , در جهت اعماق اقیانوسها کاهش می یابد و مقدار انحراف آن نیز بیشتر می شود و به مرحله ای می رسد که در آن , جهت جریان اقیانوسی 180 درجه منحرف می شود و در جهت مخالف جریان سطحی حرکت می کند. بنابراین هر جریان سطحی اقیانوسی در عمق آب یک جریان در جهت مخالف دارد که سرعت آن به مراتب کمتر از سرعت جریان سطحی است. از طرفی دیگر اثر اکمن همانند نیروی کوریو لیس ,در اطراف استوا تقریبا صفر است و بطرف قطبها افزایش می یابد. لذا عمق لایه تغییر جهت کامل جریان اقیانوسی از استوا بطرف قطب کاهش پیدا می کند.متوسط این عمق در آبهای باز حدود 50 متر است. اندازه حرکت زاویه ایی جریان اقیانوسی هم مثل جریان هوا در طول حرکت آن ثابت است و در نتیجه این جریانها ضمن حرکت بطرف قطب یا استوا چرخندگی پیدا می کنند که سیکلون یا آنتی سیکلونی است. مهمترین عامل جوی در کنترل جهت حرکت اقیانوسی مراکز پر فشار جنب حاره ای هستند که در اطراف خود جریانهای متفاوت و عمده اقیانوسی را بوجود می آوردند. در شکل درج شده این وضعیت بخوبی دیده می شود که چگونه بوسیله قسمتهای مختلف این الگوهای فشاری جوی جریانهای گرم و سرد اقیانوسی جابجا می شوند.

 

نقش واچرخندهای جوی در جریانهای اقیانوسی

 

جریانهای سطحی و عمقیی اقیانوسی

 

 

 

[ جمعه سی ام خرداد 1393 ] [ 8:13 ] [ رحمن پرنو ]
 

قابل توجه دانشجویان و پژوهشگران علوم جو

با توجه به تشکیل گروه پژوهشی ,متشکل از کارشناسان ژئوفیزیک ,هواشناسی ,اقلیم شناسی ارائه مشاوره و انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی در خصوص رشته های مذکور صورت می گیرد. لذا در صورت نیاز جهت هماهنگیهای لازم از طریق آدرس ایمیل درج شده در ذیل مکاتبه شود.

آدرس ایمیل:
metproject.753@chmail.ir

جهت اطلاع بعنوان مثال به فعالیتهای پژوهشی زیر می توان اشاره کرد.

مدلسازی جو-  برنامه نویسی- اسکریپ نویسی در محیط GIS-GRADS

پژوهشهای اقلیمی-خشکسالی - ترسالی-سرما- یخبندان - پیش بینی سیلاب و روان آب - تحلیل سینوپتیک ودینامیکی جو -امواج گرمایی- تحلیل طوفانهای گردوخاک -تحلیلهای آماری -دورپیوندها و ارتباط آنها با اقلیم کشور, وسایر عنواین مرتبط ...................

[ پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393 ] [ 21:19 ] [ رحمن پرنو ]

(چه عوامل سینوپتیکی - دینامیکی در رخداد بارشهای مناسب فروردین 1386دخالت داشته است؟)

لطفا با توجه به مدلهای درج شده آن عوامل را شناسایی و بیان کنید.

 

 

 

 

[ چهارشنبه بیست و هشتم خرداد 1393 ] [ 12:48 ] [ رحمن پرنو ]
[ چهارشنبه چهارم دی 1392 ] [ 17:54 ] [ رحمن پرنو ]
متاسفانه بدلیل اشکال در سایت پرشین گیگ لینکهای بعضی تصاویر باز نمی شود. بخاطر همین مشکل سعی می شود. تصاویر بعدی در سایت دیگری لینک شود.

[ چهارشنبه چهارم دی 1392 ] [ 13:12 ] [ رحمن پرنو ]
بر اساس نقشه های پیش بینی سه شنبه عصر24 دسامبر موج جنوبی شماره 13 به فعالیت خود پایان می دهد. و پشته وابسته به بندال امگا بر فراز ایران مستقر می شود.ضمن حرکت شرق سوی این پشته کمفشار غربی متعلق به این بندال نیز به مناطق غربی ایران نیز نزدیک می شود.که در روز 26 دسامبرمحور ناوه ضعیف آن در نوار غربی ایران مستقر و می تواند سبب ابر وبارشهایی در نوار غربی شود. امابا استقامت پشته بندال بر فراز ایران در روز 27 دسامبر این ناوه از بین می رود.از طرفی در روز 25 دسامبر یک موج شمالی یا شماره 14 با عبور از روی دریای خزر بر نوار شمالی و شمالشرقی ایران تاثیر خواهد گذاشت که سبب بارشهایی در آن مناطق خواهد شد. این موج با ادامه حرکت شرق سوی خود در شرق ایران و بعنوان کمفشار شرقی بندال جدید مستقر می شود. ضمن تداوم پشته برروی ایران با گسترش پشته اروپایی بطرف قطب و ریزش هوای سرد در همین زمان یک موج جدید یا شماره 15 تشکیل و به غرب ایران نزدیک شده و بعنوان کمفشار غربی این بندال قرار می گیرد. با ادامه حرکت تدریجی و آهسته پشته  بندال در آواخر روز 29 دسامبر فعالیت موج شماره 15 در نوار غربی ایران شروع خواهد شد. که با ضعیف پشته بندال دو کمفشار شرقی و غربی این بندال در روز 30 دسامبر با یکدیگر ادغام شده و موج شماره 15 کلا وارد کشور خواهد شد. در همین زمان مجددا بدلیل گسترش پشته اروپایی و ریزش هوای سرد برروی مدیترانه موج شماره 16 شکل گرفته که تحت عنوان کمفشار غربی بندال جدید روانه خاورمیانه و ایران می شود. این موج به تدریج از روز 02ژانویه بر مناطق غربی ایران تاثیر گذار خواهد بود.که در روز 04ژانویه وارد کشور می شود اما بلافاصله با تداوم فعالیت پشته اروپایی و ریزش هوای سرد شاهد شکل گیری  موج شماره 17 از عصر روز 04 ژانویه ازروی دریای سیاه بر نوار غربی و جنوبغرب ایران تاثیر گذار خواهد بود.با شروع فعالیت هر کدام از این موجها بر نوار غربی ایران بطور مفصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت. موجهای شماره 15 و 16 و 17 مهمترین موجهایی هستند که طی این مدت انتظار بارش موثر از آنها می رود.

[ دوشنبه دوم دی 1392 ] [ 10:46 ] [ رحمن پرنو ]


براساس مدل جدید که بر اساس داده های نوا هر سه ساعت به روز می شود. گردش جریان باد در سرتاسر کره زمین بخوبی بادهای تراز میانی جو شکل گیری موج جنوبی را در بستر بندال امگا و در جریا جت جنب حاره ای نشان می دهد. که به تدریج تا فردا این موج در جنوبغرب ایران عمیقتر خواهد شد. و فعالیتش به شکل رگبار باران و رعدوبرق در مناطق جنوبی بخوص در استان هرمزگان و جنوب استان فارس و جنوب استان کرمان و جنوب استان سیستان و بلوچستان آغاز خواهد شد. رنگ قرمز معرف بادهای خیلی قوی و رنگ زرد معرف بادهای قوی و رنگ سبز معرف بادهای ضعیف است.


[ شنبه سی ام آذر 1392 ] [ 20:27 ] [ رحمن پرنو ]
همانطور که در تصویر بالا ملاحظه می شود. با ادغام دو پرفشار سیبری و جنب حاره ای , کمبربند پرفشاری از اقیانوس اطلس تا شرق آسیا حاکم شده است. پیامد این الگوی جوی در سطح زمین , تداوم پایداری جو و تضعیف فعالیت ناپایداری در منطقه مذکور بخصوص خاورمیانه و ایران خواهد بود. بطور کلی بارش بدلیل حاکم شدن این الگو در این منطقه بسیار وسیع نسبت به سایر مناطق نیمکره شمالی کاهش چشمگیری خواهد داشت.حداقل تا 15روز دیگر تغییر اساسی درکمربند پرفشاری حاکم رخ نخواهد داد. قاعدتا بارشها در سطح کشور نیز کاهش خواهد داشت. بادهای غربی در تراز میانی و بالایی جو طی این مدت تضعیف شده و دو جت استریم قطبی و جنب حاره ای بصورت کاملا تفکیک یافته و تضعیف شده دیده می شوند. اما علارغم حاکم بودن الگوهای مذکور(در تراز میانی و بالایی و سطح زمین )که پیام بارشی زیاد مناسبی را برای ایران ندارند. امواجی به ترتیب در پنج شنبه 19/12/2013 و دوشنبه 23/12/2013  و جمعه 27/12/2013  وچهارشنبه 01/01/2013  بر آسمان ایران تاثیر گذار خواهند بود. اما بدلیل نامساعد بودن شرایط بارش انتظار بارشهای فراگیری فعلا از هیچکدام از این سامانه را در سطح کشور نداریم.اما بصورت نقطه ای بنظر می رسد . که طی فعالیت موج تاریخ جمعه 27/12/2013 مناطق جنوبی و جنوبشرقی اولین موج بارشی خود را تجربه خواهد کرد.

[ سه شنبه بیست و ششم آذر 1392 ] [ 8:55 ] [ رحمن پرنو ]
شاخص QBO عبارت است از نوسان دوره ای از بادهای غربی و شرقی مداری در استراتوسفر حاره ای با میانگین 28تا 29 ماهه.در واقع QBO یک نوسان باد شرقی - غربی در استراتوسفر حاره ای است. و این دو جهت وزش باد به دو فاز منفی و مثبت QBO تقسیم بندی می شوند.که فاز منفی معرف بادهای شرقی و فاز مثبت معرف بادهای غربی است.این بادها در حد فاصله زمانی 13 ماه جایگزین یکدیگر می شوند.که طی فاصله زمانی 28 تا 29ماه هردو جریان باد یک سیکل گردشی را کامل می کنند.این بادها از ارتفاع بالاتر از 30 کیلومتری منشا می گیرند.این بادهای مدارای دارای سرعت ثابت 20متر برثانیه و وزش محدوده آنها در نمایه قایم بین تراز 10 تا 50هگتوپاسکال است. این نوسان شبه دو سالانه یا QBO بعنوان یکی از مولفه های اصلی و کلیدی درتبیین اقلیم شناسی استراتوسفر است.این شاخص در توضیح و تحلیل تغییرات سال به سال دما و مقادیر ازون و میزان فعالیت امواج سیاره ای در نیمکره زمستانی و گرمایش استراتوسفری و وقوع بلاکینگ و شدت و ضعف تاوه قطبی نقش مهمی ایفا می کند.

با توجه به توضیحات بالا بررسی سری زمانی فازهای منفی و مثبت شاخص QBO و سری زمانی دمایی استراتوسفر بخوبی می توان ازچشم انداز شدت و ضعف تاوه قطبی و رخداد بلاکینگ طی زمستان اطلاعاتی بدست آورد.

در تصویر زیر QBO مورد بررسی قرار گرفته است .                 


 نموداربالا روند شاخص QBO و فازهای منفی و مثبت آن با جایگزینی یکدیگر بخوبی مشخص است.طی این بازه زمانی از 2009 تا 2013 و جایگزینی فازهای منفی و مثبت بعد از هر دوره , وضعیتQBOطی سال 2013-2014 بایددر فاز مثبت باشد. که اگر به روند نمودار از ژانویه 2013 دقت شود. شروع روند صعودی دیده می شود.

......................................................................................................................................

مطابق با نمودارهای زیر دمای استراتوسفر در تراز های 10, 30, 50 ,70 هکتو پاسکال در ماه های آخر 2013و آغازین 2014 روند کاهشی دارد. که با خط قرمز مشخص شده است. و خط سبز رنگ نقطه چین دمای میانگین ترازهای نامبرده است. و خطوط خاکستری معرف دامنه ماکزیمم و مینیمم دمای استراتوسفر هستند.

 روند دمای استراتوسفر در تراز 10تا 70هکتوپاسکال

.....................................................................................................................................


نمودار زیر هم فازهای شرقی و غربی بادهای مدار منطقه استروتوسفر استوایی را نشان می دهند


نتیجه: با توجه به مطالب گفته شده در بالا زمستان امسال شاخص QBO  در فاز مثبت یا اینکه بادهای غربی غالب خواهد بود. که پیامدش قوی شدن تاوه قطبی و کاهش تاوایی پتانسیل و کاهش فعالیت بندالی است.

[ جمعه بیست و نهم شهریور 1392 ] [ 18:49 ] [ رحمن پرنو ]


پیش از اینکه به وضعیت جوی پرداخته شود.شایسته است ابتدا به وضعیت توپوگرافی سطح زمین در سواحل خزربپردازیم. سواحل شمالی از طرف جنوب به رشته کوه البرز و از طرف شمال به دریای خزر محدود می شود. و از طرفی در عرض جغرافی مناسب از نظر دمای هوا نسبت به سواحل جنوبی کشور واقع شده است. لذا وجود این وضعیت بی نظیر جغرافیایی سبب شده تا اینکه از نظر آب و هوایی هم منطقه خاصی محسوب شود. لذا از نظر منبع رطوبت و شرایط صعود مکانیکی که دو فاکتور لازم برای تشکیل ابر و بارش هستند همواره در دسترس بصورت بالقوه موجود می باشند.از نظر سینوپتیکی و دینامیکی جو زبانه های پرفشار پس ازعبوراز روی منابع آبی مثل دریای سیاه و دریای خزر به سواحل نفوذ کرده و غیر از کاهش دما که کار همیشگی آنها است. با عث فرارفت و انتقال رطوبت منابع آبی مذکور به سواحل خزر می شوند. از طرفی دیگرعبور این زبانه ها و مرکز پر فشار از روی منابع آبی سبب کسب رطوبت و انرژی وتعدیل آنها می شود.این پرفشارهاعلاریغم داشتن سرعت عمودی منفی و حرکت واچرخندی مقداری ناپایدار و مرطوب می شوند. و وجود رشته کوه البرز در گرداگرد ساحل باعث صعود مکانیکی واجباری این زبانه پرفشار تعدیل شده و تشکیل ابر و بارش می شود. در این صورت اگر با ناوه تراز میانی هم همراه شود به سبب وجود تاوایی مثبت در شرق محور ناوه تراز میانی و ایجاد ارتباط دینامیکی با پرفشار در سطح زمین با وجود تاوایی منفی و نزول هوا در پرفشار صعود و بارشها تشدیدخواهد شد.بیشترین نقش را در رخداد این بارشها وجود رشته کوه البرز که باعث صعود مکانیکی یا اجباری و رطوبت کافی بر عهد دارند. لذا نتیجه میگیریم اگر یک زبانه پرفشار یا یک مرکز پرفشار برروی منابع آبی وگرم قرار بگیرد تبدیل به توده هوای پرفشار مرطوب و تا حدودی ناپایدار می گردد. که اگر شرایط صعود اجباری یا دینامیکی همزمان در منطقه باشد که بتواند به حرکات نزولی در این واچرخندها غلبه کند لذا تشکیل ابر و بارش رخ خواهد داد. البته این وضعیت در ارتفاعات بیشتر رخ می دهد.شرایط دینامیکی بارش در سواحل خزر که بواسطه حضور کمفشاردر سطح زمین و ناوه در ترازمیانی مثل سایر مناطق  سبب صعود و بارش در آن منطقه می شوند. البته نحوه نفوذ و انتقال رطوبت همراه آنها بسیار در میزان بارش تاثیر گذار است. 

[ جمعه یازدهم مرداد 1392 ] [ 10:40 ] [ رحمن پرنو ]
از آنجایکه تشکیل و تکوین و حرکت سیکلونهای حاره ای در تابستان رخ می دهد وبدلیل داشتن سابقه حرکت این پدیده بسیار خطرناکتر از زلزله بطرف سواحل جنوبی ایران مثل طوفان گنواین پست را برای ردیابی و پایش سیکلونهای حاره ای اختصاص می دهم.تصویر زیر مربوط به سیکلون حاره ای گنو است که باعث خسارات مالی و جانی در کشور عمان و چابهار و بندر عباس گردید.

مسیر حرکت سیکلونها و هاریکن ها و تایفون های حاره ای


   


سیکلونهای حاره ای مراکز کمفشاری هستند که در نواحی خاص و در فصول معین و در جو کاملا بارو تروپیکی تشکیل می شوند.بطوریکه در زمان و محل تشکیل آنها دمای آب حداقل 26 یا 27 درجه است.توزیع فشار و سایر خصوصیات در حول مرکز سیکلون حاره ای متقارن بوده وقطر آنها در حدود 1/3 قطر سیکلون برون حاره ای است. وبرخلاف سیکلون برون حاره ای با آنتی سیکلون یا مرکز پرفشار مهاجر ارتباطی نداشته و صرفا انرژی آنها از گرمای نهان میعان تامین می شود. شدت سیکلون حاره ای بمراتب بیشتر از سیکلون برون حاره ای است. نیروی کوریولیس در توسعه و حفظ آنها مهم است. در سیکلون حاره ای نیروی گریز از مرکز در مقایسه با نیروی کوریولیس خیلی بزرگ است.سیکلون حاره ای را در غرب اقیانوس آرام تایفون ودر شمال اقیانوس اطلس و کارائیب هاریکن و در اقیانوس هند سیکلون ودر شمال استرالیا ویلی ویلی می نامند.سیکلونهای منطقه حاره ای تفاوتهای زیادی با سیکلونهای برون حاره ای دارند. که در زیر اکثر ویژگیهای غالب آنها مشخص شده است.


1- سیکلون های حاره ای فاقد جبهه بوده و در یک جو کاملا باروتروپیک تشکیل می شوند.2- سیکلون های حاره ای در فصول مشخص از سال دیده می شوند.3- سیکلون های حاره ای در نواحی خاصی از منطقه حاره ای دیده می شوند.4-سیکلون های حاره ای فقط در مناطق اقیانوسی که دمای آب (حداقل 26 یا 27 درجه تا عمق 40  متری آب)تشکیل می شوند.5-در سیکلون های حاره ای توزیع فشار و سایر خصوصیات متقارن است.وخطوط همفشارشکل دایره ای دارند.6- سیکلون های حاره ای هیچ ارتباطی با آنتی سیکلون های مهاجر ندارد.7- شدت سیکلون های حاره ای به مراتب بیشتر از سیکلون های برون حاره ای می باشد.وگاهی فشارمرکز آنها 900هکتوپاسکال و یا حتی کمترمی شود. و سرعت باد نیزاغلب از 100نات یا 50متر برثانیه تجاوز می کند.8- قطر سیکلون های حاره ای معمولا در حدود 1/3 قطر سیکلون های برون حاره ای است.9- ماندگاری و بقای سیکلون های حاره ای فقط برروی اقیانوس ها امکان پذیر است.و درخشکی سیکلون های حاره ای بسرعت از بین می روند.10- هسته مرکزی سیکلون های حاره ای چشم طوفان نامیده می شود.و قطرش بطور متوسط در حدود 20-50 کیلومتر می باشد. بادهادرچشم طوفان ضعیف یا هوا آرام است. همچنین ابرهای ضخیم درناحیه چشم طوفان دیده نمی شوند.11-  نیروکوریولیس در توسعه و نگهداری سیکلونهای حاره ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است.12- مسیر حرکت سیکلونهای حاره ای از شرق به غرب می باشند. که از بادهای تجارتی شرقی یا آلیزه پیروی می کنند.13- جهت چرخش این سیکلونهای حاره ای در نیمکره شمالی خلاف عقربهای ساعت و در نیمکره جنوبی موافق عقربهای ساعت است.14- زمان تشکیل سیکلونهای حاره ای در منطقه استوا در دو نیمکره شمالی و جنوبی در فصل تابستان می باشد.15- باتوجه به میزان سرعت باد این سیکلونها از نظرمیزان شدت تخریب به 5 دسته تقسیم می شوند.16- مدت عمر این سیکلونها از1هفته تا 4 هفته می باشد.17-معمولامحل تشکیل کمفشارهای حاره ای  بین عرضهای 5 درجه شمالی و 5درجه جنوبی است.18- از سطح دریا تا  ترازهای بالای جو چینش باد با ارتفاع یا تغییرات باد با ارتفاع خیلی کم است ویا جو باروتروپیک است.
..................................................................................................................................................... 
[ شنبه بیست و نهم تیر 1392 ] [ 8:48 ] [ رحمن پرنو ]

...............................................................................................طی روز دوشنبه تا آخر هفته جاری تراز میانی و بالایی جو ایران محل جولان و قدرت نمایی زبانه پر ارتفاع جنب حاره ای خواهد بود.و بعلت رسیدن تابشهای خورشیدی بیشتر بر سطح زمین کمفشار مانسون و حرارتی نیز قدرتمند خواهد شد. بگونه ای که میزان فشار مرکزی آن به 992هکتوپاسکال می رسد و نزدیک به 4 هکتوپاسکال از فشارنرمالش کمتر می شود. زبانه پرفشار سطح زمین هم به نوار شمالی نفوذ کرده و باعث تقویت پرفشار محلی خزری بداخل ایران می شود.لذا با گسترش زبانه پرارتفاع برفراز ایران در تراز میانی و بالایی انتظار افزایش دما برای اکثر نقاط ایران می رود. ولی بدلیل گسترش زبانه پرفشارسطح زمین در نوار شمالی کشور مقداری از شدت این موج گرمایی را خواهد گرفت.ولی در بقیه نقاط کشور بخصوص خوزستان بدلیل تقارون کمفشار حرارتی سطح زمین و زبانه پر ارتفاع جنب حاره ای در تراز میانی و بالایی جو این موج گرمایی چشمگیر خواهد بود.از طرفی تقابل و ایجاد شیب فشاری بین دو الگوی کمفشارمانسون و زبانه پرفشار خزری در غرب کشور وایجاد جریانات همسوی آنهادر سطح زمین شرایط برای تقویت جریانات جنوبی و جنوب شرقی برروی خوزستان مهیا می شود.
بطور خلاصه با توجه به توضیحات بالا افزایش دما تا 52 درجه در اکثر شهرهای استان خوزستان و رخداد پدیده شرجی  (بخصوص در شهرهای جنوبی مثل بهبهان -امیدیه -اهواز-ماهشهر-هندیجان -آبادان بویژه در صبح و شب) و رخداد پدیده گردوخاک در بعداز ظهر بدلیل غالب شدن جریانات غربی و شما لغربی برای استان خوزستان طی روزهای آتی را انتظار داریم.

[ یکشنبه بیست و سوم تیر 1392 ] [ 10:54 ] [ رحمن پرنو ]

              نوسانات انسو اقیانوس آرام استوایی و IOD هند و شاخصNAO اطلس شمالی با توجه به دمای سطح آبها.                                      


  
  لینک انیمیشن نوسانات دمای سطح آبها      
             

             
        http://www.ospo.noaa.gov/Products/ocean/sst/anomaly/anim.html                  
             


 کلمه النینو به زبان اسپانیایی یعنی (پسر بچه)است. و اساسا به جریان آب گرم اقیانوس اطلاق می شودکه در امتداد سواحل پرو و اکوادور در ایام کریسمس جریان می یابد. که با گرمایش وسیع و غیر منطقی هر چند سال اتفاق می افتد.در رویداد النینو تغییر سمت و سرعت باد در سطح دریا و تغییرات دمای آب سطح اقیانوس آرام  که با تغییرات فشار در سطح دریا همراه است رخ می دهد. و بصورت دینامیکی وضعیت کلی جو را متاثر کرده و اثرات آن در بیشتر نقاط دنیا بصورت ناهنجاریهای دما و بارش ظاهر می گردد. و کلمه لانینو به معنی (دختر بچه است) و درست نقطه مقابل النینو است. که در سواحل اکوادور و پرو خشک سالی و در سواحل شرقی اقیانوس آرام استوایی ترسالی را بهمراه دارد.کلمه انسو ازترکیب دو واژه النینو (EL Nino) , نوسان جنوبی(Southern Osclitaion) بوجود آمده است. کلمه النینو مولفه اقیانوسی و کلمه نوسان جنوبی مولفه اتمسفری را شامل می شوند. و بطور خلاصه Soi  بعنوان شاخص انسو در نظر گرفته شده است. که بعنوان شاخص نوسان جنوبی معروف است. و با اندازه گیری اختلاف فشار دو منطقه در آقیانوس آرام استوایی بنامهای تاهیتی و داروین جهت مشخص کردن فازهای مثبت و منفی انسو یا نوسان جنوبی اقیانوس آرام استوایی در نظر گرفته می شود.فاز مثبت Soi معرف لانینو و فاز منفی Soi معرف النینو است. در فاز منفی فشار هوا در دارون بالا و در تاهیتی کمتر است  و در فاز گرم یا مثبت بلعکس است.بطور کلی شاخص Soi شدت Enso را بر اساس گرادیان فشار بین نواحی شرقی و غربی اقیانوس آرام بیان می کند. و دمای سطح آب شرقی و مرکزی این اقیانوس نیز به عنوان یک شاخص دیگر Enso مورد توجه است. فاز گرم Enso که النینو نامیده می شود. عموما با گرم شدن آب نواحی شرقی اقیانوس آرام و منفی شدن مقدار Soi  همراه می باشد. در مقابل فاز سرد Enso که اصطلاحا به نام لانینا شناخته می شود.با سرد شدن آبهای نواحی مرکزی و شرقی این اقیانوس و مثبت شدن Soi  همراه است.

                 موقعیت جغرافیایی مناطق چهار گانه آرام استوایی                    
               

اگر دمای توام مناطق چهار گانه آقیانوس آرام استوایی بالای نرمال باشد.معرف حاکم بودنشرایط النینو است ودرصورتی که دمای فقط منطقه 3,4 بالاترازنرمال باشدمعرف النینوی مودکیاست .درمنطقه آرام استوایی سه وضعیت کلی النینو ولانینو وخنثی احتمال دارد رخ دهد.و وضعیت خنثی بین 0.5 تا 0.5 - می باشد.النینوولانینوبه نوبه خودهرکدام دارای سه وضعیت ضعیف,متوسط و شدید می باشند.                           وضعیت دمای کنونی منطقه 1 در اقیانوس آرام استوایی:                             

                     


وضعیت دمای کنونی منطقه 2 در اقیانوس آرام استوایی:            
                           
                          

وضعیت دمای کنونی منطقه 3 در اقیانوس آرام استوایی:    
                        

وضعیت دمای کنونی منطقه 4 در اقیانوس آرام استوایی:  
                           
                              
وضعیت کنونی دمای منطقه 3,4 در اقیانوس آرام استوایی:  
                         
وضعیت کنونی شاخص SOI :     

      

اگر SOI از 5+ بیشتر شود شرایط لانینا حاکم است و اگر از 5 - کمتر شود شرایط النینو
برقرار می باشد.و اگر Soi بین 5+ و 5 - باشد . انسو در وضعیت نرمال و طبیعی قرار دارد. پیش بینی ماهیانه روند دمای منطقه 3,4 آرام استوایی:
مدلهای مختلف پیش بینی روند دمای منطقه 3,4  آرام استوایی: 
    

                    پیش بینی فصلی روند سه وضعیت ENSO :          شاخص دور پیوندیPDO


PDO يك پديده اقليمي دو فازي در اقيانوس آرام شمالي است و با دوره هاي زماني از مرتبه 50 سال نوسان مي كند (يك فاز مشخص PDO معمولا در حدود 25 سال پايدار مي ماند). تاثيرات فاز گرم PDO (مقدار مثبت شاخص عددي) مشابه تاثيرات فاز گرم ENSO و تاثيرات فاز سرد PDO (مقدار منفي شاخص عددي) مشابه فاز سرد ENSO است. شاخص نوسانات ده ساله اقيانوس آرام (PDO Index) با استفاده از الگوهاي دماي سطح دريا (SST)  در اقيانوس آرام شمالي تعيين مي گردد. فاز مثبت (منفي) PDO خود را به صورت SST هاي كمتر (بيشتر) از حالت نرمال در بخش مركزي اقيانوس آرام نشان مي دهد... توجه:همزمانی فاز گرم انسو وفازمثبت نوسان دهه ای اقیانوس آرام شمالی ترسالی را برای ایران به ارمغان می آورد.


.............................................................................................................................................
گردش چرخندی بزرگ مقیاس در بخش میانی و بالایی ورد سپهر(تروپسفر) و بخش پایینی پوش سپهر(استروتسفر) را تاوه قطبی می نامند.این گردش چرخندی در تابستان تا ارتفاع 16کیلومتری و در زمستان تا سطح بالای پوش سپهر (استروتسفر)تا ارتفاع حدود60کیلومتری ادامه دارداین حرکت چرخندی بزرگ مقیاس در قطب به نامهای چرخند قطبی و تاوه قطبی و تاوه پیراقطبی و کمفشار قطبی مشهور است . و علت شکل گیری اصلی آن حرکت وضعی زمین یا حرکت زمین بدور محور خورش از غرب به شرق است.در بالای تاو قطبی گردش واچرخندی که از شرق به غرب بوده و مرکز این واچرخند بزرگ در ناحیه قطبی قرار دارد.در سطح زمین نیز پرفشار قطبی بدلیل فرونشینی هوا و سردی سطح زمین حاکم است.تاوه قطبی  توسط کمترین خط هم ارتفاع در تراز 500هکتوپاسکال مشخص می شود. و ممکن است بصورت یک یا دو سلول باشد. و موقعیت آن هر سال مقداری تغییر می کند. و گسترش یا تجدید و تضعیف تاوه همراه با نوسانات پر فشار جنب حاره تعیین کننده شرایط اقلیمی عرضهای میانی محسوب می شود.نتایج حاصله بیانگر آن است که بارش های فراگیردرکشور با موقعیت خط کنتوری معرف تاوه قطبی درامتداد طولهای 50 و40 درجه شرقی همبستگی منفی(AO -) دارد.الگوي نوسان قطبي، تغييرات الگوهاي فشار،، دما، بارش،ارتفاع ژئوپتانسيل، جهت باد و ... را در دور ه هاي خاصي از سال را كنترل مي كند.فاز منفي AO نشان دهنده ي فشار بالاتر از معمول بر روي منطقه قطب شمال و كمتر از معمول در عرض هاي 45 درجه شمالي است. در طي اين شرايط كه به فاز سرد هم معروف است، موج هاي سرمايي، اروپا را فرا گرفته ولي شرايط خا ورميانه و جنوب اروپا و مديترانه، مرطوبتر از حد معمول خواهد بود.در حالي كه در فازهاي مثبت ، هواي مرطوبتر بر آلاسكا، اسكاتلند و اسكانديناوي و شرايط خشكتر در كاليفرنيا، اسپانيا و خاورميانه حاكم مي گردد.

وضعیت کنونی شاخص دور پیوندی AO                   

مدل 1پیش بینی روند شاخص AO در آینده:   
           

مدل 2 پیش بینی روند شاخص AO در آینده:                 نوسان اطلس شمالی در واقع نماينده تغييرات بادهای غربی درتراز میانی و بالایی جو بر روی اطلس شمالی  در فاصله مدار 40 تا 60 درجه است.شاخص نوسانات اطلس شمالی بر پایه اختلاف فشار نرمال شده سطح دریا (P) بین منطقه جنب حاره و کم فشار جنب قطبی ایسلند است:NAO= P(A) - P(I)فاز منفي NAO معرف تغییرات منفي ارتفاع ژئوپتانسيل و فشار در عرضهاي شمالي اقيانوس اطلس شمالي وتغییرات مثبت ارتفاع ژئوپتانسيل و فشار در ميانة اطلس شمالي، شرق ايالات متحده و غرب اروپاست. در فاز مثبت عكس اين وضعيت رخ مي‎دهد. هر دو فاز مثبت و منفي NAO با تغييرات شدت و موقعيت رودباد اطلس شمالي و مسيرهاي بارشي در سراسر اقيانوس اطلس همراه است. فازهاي مثبت NAO باتغییرات مثبت دما در شرق ايالات متحده و شمال اروپا و تغییرات منفي دما در گرينلند و گاه جنوب اروپا و خاورميانه همراه است. فاز مثبت با تغییرات مثبت بارش در شمال اروپا و اسكانديناوي و تغییرات منفي بارش در جنوب و مركز اروپا همراه است.
NAO منفی = تضعیف پرفشار آزور و کم فشار ایسلند و گرم شدن آبهای شرق اقیانوس اطلس شمالی ومقادیر شاخص نوسان اطلس شمالی منفی معرف جابجایی مسیر سیکلون های با منشاء اقیانوس اطلس به سمت جنوب اروپا و خاورمیانه می باشد.

NAOمثبت = تقویت پرفشار آزور و کم فشار ایسلند وسرد شدن آبهای شرق اقیانوس اطلس شمالیNAO مثبت باعث تقویت جریانات مداری و کاهش بارش در خاورمیانه و ایران می شود.

وضعیت کنونی NAO:                


..........................................................................................................................


پیش بینی روند شاخص NAO در آینده:   

              

   
.............................................................................................................................


نوسان دو قطبی اقیانوس هند یک پدیده اقیانوسی - اتمسفری در اقیانوس هند می باشد. وقتي دمای سطح آب اقیانوس در شرق  اقیانوس هند در منطقه استوا سردتر از معمول و دمای سطح آب در غرب اقیانوس هند در استوا گرم تراز نرمال باشد، شاخص دو قطبی اقیانوس هند در فاز مثبت قرار دارد.در فاز مثبت IOD ، بادها در لایه زیرین شرقی خواهد بود و فرارفت رطوبت به سمت غرب اقیانوس هند انجام می شود. در این هنگام بارش ها در غرب این ناحیه شامل شرق آفریقا ، بخش های از ایران افزایش می یابد. 


وضعیت کنونی شاخص IOD :    

              
              پیش بینی روند شاخص IOD :                  بر طبق تحقيقات به عمل اومده، فعاليت شاخص MJO در بارش هاي كشور تاثير گذاراست. اين تاثير گذاري در فصول سرد (نوامبر تا مارس) بيشتر از فصل گرم (مي تا سپتامبر) است.
تذکر:فاز مثبت نوسان مادون و جولیان زمانی است که فعالیتهای همرفتی برروی شرق اقیانوس هند و قاره دریایی زیاد باشد .و طبیعتا با افزایش فعلیتهای همرفتی و همگرایی بادها در شرق اقیانوس هند . بدلیل عدم جریانهای شرقی بطرف غرب اقیانوس هند فاز مثبت مادون وجولیان با کاهش بارش برروی خوزستانهمبستگی دارد. ولی در فاز منفی بدلیل از بین رفتن همرفت و همگرایی در شرق اقیانوس هند و قاره دریایی بعلت برقراری جریانهای شرقی اقیانوس هند بطرف غرب اقیانوس هند  با افزایش بارش برروی خوزستان همبستگی منفی دارد. چون این بادهای شرقی آبهای گرم  و پر انرژی را بطرف غرب اقیانوس هند هدایت می کنند.و شرایط رطوبتی مناسب برای بارشهای استان خوزستان را فراهم می کنند. وضعیت و موقعیت کنونی پدیده همرفتی مادون و جولیان:

         
                        


نقشه وضعیت تابشهای فروسرخ زمین و نوسانات آن 
    


[ سه شنبه یازدهم تیر 1392 ] [ 21:37 ] [ رحمن پرنو ]
با توجه به اینکه توپوگرافی سطح زمین برروی مراکز فشاری و جبهه های هوا و میدان باد هوا تاثیر گذار می باشند. بنابر این شناختن توپوگرافی سطح زمین و مناطق پست و مرتفع لازم و ضروری می باشد . لذا نقشه توپوگرافی سطح زمین خاور میانه و آسیای مرکزی و شرق آسیا در زیر قابل مشاهده می باشد.


[ سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1392 ] [ 20:4 ] [ رحمن پرنو ]

مطابق با نقشه های تراز میانی و سطح زمین با فعال شدن پرارتفاع جنب حاره ای در تراز میانی جو و کشیده شدن زبانه آن بر روی خاورمیانه و ایران و گسترش زبانه پرفشار جنب حاره ای در شمال و شمالغرب ایران و فعال شدن کمفشار مانسون هند و گسترش زبانه آن تا شمال عراق و ایجاد شیب فشاری بین پرفشار در شمال کشور و زبانه کمفشار مانسون هند در جنوب و ایجاد جریانهای مستقیم باد فصلی شمالی تابستانه برروی عراق و عربستان و کویت و غرب ایران و دشت خوزستان که مهمترین پیامدش ایجاد متناوب توفانهای گردوخاک در طی روزها بخصوص در بعداز ظهرها می باشد. ولی علایرغم حاکم بودن الگوی تابستانه برروی ایران و خوزستان بدلیل وزش باد شمالی و گردوخاک مقداری از دما کاهش می یابد .و انتظار داریم با پایدار بودن این الگوی تابستان تا اواخر تیرماه این وضعیت ادامه داشته باشد و گاهی بدلیل تضعیف پرفشار در شمال کشور این شیب فشار کم می شود .و لی کماکان الگوی غالب طی دو ماه آینده همین وضعیت می باشد. در روزهای آینده افزایش دما و شدت بادهای شمالی و کاهش فشار بیشتر در استان خوزستان و رخداد پدیده گردوخاک بیشتر چشمگیر خواهد بود.

تراز 500هکتوپاسکال:
تراز سطح زمین:


[ چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1392 ] [ 0:47 ] [ رحمن پرنو ]

نقشه های پیش بینی هواشناسی از تشکیل یک توفان حاره ای در اقیانوس هند و مهاجرت تدریجی آن به عرضهای بالاتر و استقرار در سواحل کشور عمان و یمن در جنوب عربستان خبر می دهند.این توفانهای دریایی در اقیانوس هند به سیکلون معروفند. در حال حاضر در سواحل کشور عمان قرار گرفته است.و با توجه به نقشه های هواشناسی انتظار داریم تا اوایل هفته آینده در همین موقعیت باقی بماند. سپس با حرکت تدریجی خود درکنار سواحل کشور عمان به دریای عمان وارد شده و با گذر از ساحل شرقی کشور عمان وارد قسمت جنوبی صحرای عربستان شود . از آنجاییکه این توفانها انرژی خود را از گرما و رطوبت دریا می گیرند . بمحض ورود به خشکی واز دست دادن انرژی خود ضعیف شده و ازبین می روند. لذا این توفان هم قاعدتا پس از عبور مسیر مشخص شده برروی صحرای جنوبی عربستان از بین خواهد رفت. قابل توجه است درصورت عدم تغییر مسیر احتمالی و تداوم فعالیت این توفان طی روزهای آینده از امروز سه شنبه تا پایان هفته آینده پس از طی مسیر مشخص شده شاهد بارشهایی در سواحل کشور عمان و بحرین وقطر و امارات متحده عربی و حتی سواحل جنوشرقی ایران بویژه تنگه هرمز خواهیم بود. از ویژگیهای این سیکلون وجود رطوبت بسیار بالا و انرژی شناوری و جنبشی بسیار بالا و آب قابل بارش بسیار بالا می باشد.لذا بارشهای بسیار سنگین در منطقه های مذکور و مواج و توفانی شدن آب دریای عمان و جنوب خلیج فارس پیش بینی می شود. 


[ سه شنبه هفتم خرداد 1392 ] [ 19:51 ] [ رحمن پرنو ]


در تصویر ماهواره دریافتی همانطوریکه مشاهده می شود موقعیت جبهه های سرد و گرم و مخلوط و فرارفت هوای گرم در قسمت قطاع گرم و فرارفت هوای سرد در پشت جبهه سرد و موقعیت هسته جت با سرعت مرکزی 50متر بر ثانیه و خاک ایجاد شده در قبل از جبهه سرد تحت عنوان پست فرانتال و خاک ایجاد شده در دنباله هسته جت بخوبی قابل مشاهده است و پوشش ابرهای قرمز و مشکی جلوی جبهه سرد که بترتیب معرف ابرهای سیروس نازک و سیروس ضخیم هستند دیده می شود و در جلوی جبهه سرد هم پوشش ابرهای پایین بخوبی دیده می شود. و در قسمت جبهه مخلوط هم پوشش ابرهای پایین متوسط و بالا دیده می شود.

[ چهارشنبه یازدهم اردیبهشت 1392 ] [ 23:24 ] [ رحمن پرنو ]


[ دوشنبه نهم اردیبهشت 1392 ] [ 17:45 ] [ رحمن پرنو ]

ماههای رخداد خشکسالی: در سه الگوی زیر آرایش پرفشار سیبری و پرفشار خزری و پرفشار جنب حاره ای آزرو - برمودا  که باعث تشکیل کمربند پرفشاری  از پرفشار سیبری تا پرفشار جنب حاره ای شده و از ورود کمفشار ایسلند و کمفشار مدیترانه و دریای سیاه و کمفشار سودانی و دریای سرخ به ایران و منطقه جنوبغرب ممانعت نموده است نشان داده شده است.

در الگوی شماره 1 زبانه پرفشار سیبری برروی ایران و عراق و عربستان تا  شمال افریقا گسترش یافته است که باعث تقویت و گسترش پرفشار محلی خزری برروی ایران و غرب نیز شده است. و از طرفی زبانه پرفشار جنب حاره ای آزرو برمودا از روی اقیانوس اطلس تا شمال افریقا گسترش یافته است که در شمال افریقا و برروی شرق مدیترانه با زبانه پرفشار سیبری  ترکیب شده است. کمفشار ایسلند هم مقداری تقویت شده است و زبانه آن برروی مدیترانه کشیده شده که باعث تقویت چرخند زایی دریای مدیترانه شده است .ولی کمربند پرفشاری تشکیل شده مانع از ورود کمفشار مدیترانه و کمفشار ایسلند به ایران و جنوبغرب ایران شده است. از طرفی گسترش پرفشار سیبری و کمربند پرفشاری کمفشار سودانی را به عرضهایی پایین تر محدود کرده و مانع از گسترش آن بطرف عرضهای بالاتر و ایران و جنوبغرب شده است.لذا با این آرایش بعلت فرونشینی هوا در سطح کشور و جنوبغرب جز پایداری گسترده و  فرا گیر چیز دیگری دیده نمی شود.

.......................................................................................................................................................

در الگوی شماره 2پرفشار سیبری فعال تر بوده و زبانه آن برروی ایران تا برروی مدیترانه گسترش یافته است و با تقویت پرفشار خزری ایران عربستان و عراق را کاملا پوشش داده است از طرفی کمربند پرفشار جنب حاره ای آزرو -برمودا بطرف شرق گسترش یافته است که در جریان آن یک واچرخند برروی اروپا شکل گرفته است و به پرفشار سیبری متصل شده است. بدلیل فعال بودن این کمربند پرفشاری فعالیت چرخندی برروی مدیترانه مشاهده نمی شود. و کمفشار سودانی هم در جای خودش محدود شده است.

.........................................................................................................................................................

در الگوی شماره3 کمربند پرفشاری از سیبری تا پرفشار جنب حاره ای گسترش یافته است و این کمربند  ایران عراق و عربستان را کاملا پوشش داده است. کمفشار ایسلند مقداری تقویت شده و زبانه آن باعث تقویت چرخند زایی برروی مدیترانه شده است ولی حاکمیت کمربند پرفشاری از ورود کمفشارهای مذکور بطرف شرق کاملا جلوگیری نموده است.کمفشار سودانی هم محدود به منطقه خودش است.


.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

ماههای رخداد ترسالی: در دو الگوی زیر آرایش پرفشار سیبری - پر فشار جنب حاره ای و پرفشار خزری بگونه ای است که کمربند پرفشاری تضعیف و از بین رفته و راه برای ورود کمفشارهای ایسلند و مدیترانه و دریای سیاه و کمفشار سودانی و دریای سرخ به بطرف شرق و جنوبغرب  باز شده است.


در الگوی شماره 1 پرفشار سیبری بطرف شرق نقل مکان کرده و زبانه آن از روی ایران و عراق و عربستان خارج شده است و از طرفی پرفشار جنب حار ه ای نیز بطرف غرب جابجا شده و زبانه آن تضعیف شده است.زبانه کمفشار ایسلند بطرف شرق گسترش یافته و باعث تقویت چرخند زایی برروی مدیترانه و دریای سیاه شده است و از طرفی بدلیل عقب نشینی پرفشارها کمفشار سودانی بطرف عرضهای بالاتر و جنوبغرب ایران گسترش یافته و با کمفشار مدیترانه ترکیب شده است. بطور کلی چرخند زایی در غرب ایران و خاورمیانه غالب است.


.........................................................................................................................................................

الگوی شماره2 پرفشار سیبری آرایش بندالی در نوار شمالی کشور پیدا کرده است و از سیبری تا کشورهای اسکاندیناوی و اروپای شمالی و حتی اطلس شمالی نیز گسترش یافته است .کمفشار ایسلند ضمن جابجایی بطرف غرب به عرضهای پایین تر نیز نفوذ کرده است. و با عث عقب نشینی پرفشار جنب حاره ای و تضعیف کمربند پرفشاری شده است. زبانه کمفشار ایسلند با جهت شمالغربی و جنوبشرقی بطرف شرق و مدیترانه گسترش یافته است و باعث افزایش چرخند زایی برروی مدیترانه شده است. کمفشار سودانی هم  با گسترش برروی عربستان و عراق با کمفشار مدیترانه ترکیب شده است. با جهت گیری پرفشار سیبری بطرف اروپای شمالی کمفشارها و چرخندها بطرف ایران هدایت می شوند.


الگوی شماره3 مربوط به بادهای غربی در تراز میانی است که بسبب تاثیر پرفشار سیبری در مسیر آنها حالت بندالی در مسیر آنها شکل گرفته است .و با تشکیل بندال از نوع امگا و ایجاد ناوه عمیق برروی شرق مدیترانه سبب ریزش هوای سرد و افزایش چرخند زایی می شود.


[ جمعه شانزدهم فروردین 1392 ] [ 16:55 ] [ رحمن پرنو ]

[ دوشنبه بیست و هشتم اسفند 1391 ] [ 11:11 ] [ رحمن پرنو ]

مطابق با نقشه های پیش یابی از بعد از ظهر روز شنبه یک ناوه در راستای دریای سرخ قرار خواهد گرفت که قسمت واگرایی جلوی تراف آن بتدریج بر فراز کانونهای گردوخاک مستقر می شود.و با کمفشار سطح زمین هماهنگ خواهد بود. ضمن حرکت تدریجی کمفشار بطرف شرق بوسیله جریانات صعودی و چرخشی داخل کمفشار ذرات گردوخاک صعود نموده و طوفان گردوخاک شکل خواهد گرفت که انتظار داریم از اواخر روز شنبه و اویل روز یکشنبه بواسطه میدان باد سطح زمین و ترازهای 850 و 700میلی باری بسمت غرب و جنوبغرب و خوزستان هدایت شود.این سامانه هم همچون سامانه قبلی از رطوبت مناسبی در ترازهای پایین و متوسط جو برخودار نیست و انتظار بارش از این سامانه در حد رگبارهای پراکنده باران و کمتر از 10میلی متر در سطح استان براورد می شود. مقدار رطوبت و بارش در شرق استان  از سایر مناطق استان بیشترخواهد بود.


1-نقشه تراز 500هکتوپاسکال:

2-نقشه توزیع فشار سطح زمین:

3-وضعیت جبهه سردو گرم در نقشه ضخامت500-1000و فشار سطح زمین:

[ پنجشنبه هفدهم اسفند 1391 ] [ 17:6 ] [ رحمن پرنو ]
همانطور که می دانیم جت استریم کانال هوایی است که بعلت تضاد دمایی بین توده هوای سرد قطبی و توده هوای گرم استوایی در ارتفاع بالای جو تشکیل می شود.برای شناسایی این کانالهای هوا از نقشه های تراز200و 250و 300هکتوپاسکال استفاده می شود.در فصول سرد از تراز 300و در فصول گرم از تراز200تا 250هکتوپاسکال استفاده می شود.بطور کلی جت استریمها دو نوع هستند. جت جنب قطبی و جت جنب حاره ای. در نقشه های همدیدی زیر نمونه ای از ادغام و تفکیک این کانالهای هوا در مسیر بادهای غربی بررسی شده است. البته در خیلی از موارد بدلیل قوی بودن جریان بادهای غربی این کانالهای هوا حتی در نقشه تراز 500هکتوپاسکال قابل مشاهده است.گاهی جت جنب قطبی و جت جنب حاره ای در هنگام تشکیل ناوه بهم می رسند و ادغام می شوند .و گاهی بعلت تشکیل پشته یا قرار گرفتن یک مرکز پر فشار در مسیر این بادها از همدیگر جدا می شوند. هنگامی که این دو جت بهم می رسند جریان بادهای غربی بسیار قوی می شوند.که باعث تشکیل کمفشار جبهه ای بسیار قوی در سطح زمین می شود.و بشرط داشتن وضعیت نصف النهاری باعث بیشترین ناپایداری و صعود در جو می شوند. توده هوای همراه جت قطبی یا بالایی سردومرطوب است و توده هوای همراه با جت جنب حار ه ای گرم و مرطوب جنوب می باشد.


1-وضعیت دو جت هنگام ادغام شدن بر فراز ایران:2-توزیع فشار سطح زمین هنگام ادغام دو جت:


3-وضعیت دوجت هنگام تفکیک از هم بر فراز ایران:


4-توزیع فشار سطح زمین هنگام تفکیک دو جت بر فراز ایران:

[ سه شنبه پانزدهم اسفند 1391 ] [ 17:49 ] [ رحمن پرنو ]
پس از وقفه بارشی نسبتا طولانی بخصوص در جنوب و جنوبغرب کشور و عبور امواج ضعیفی که باعث تشکیل ابرناکی و بارشهای پراکنده گردید . نقشه های پیش بینی شکل گیری جدی ترین سامانه بارشی از روز دوشنبه تا 5شنبه هفته جاری که سرتاسر نوار غربی را دربر خواهد گرفت را نشان می دهند. از روز دوشنبه موجی که از روی اقیانوس اطلس و کشور ایسلند شکل گرفته پس از عبور از روی مدیترانه وارد کشور شده که انتظار بارش از این سامانه  بیشتر در نوار غربی و شمالی کشور می رود. ولی پس از وارد شدن این موج بدلیل گسترش زبانه پر ارتفاع بطرف عرضهای بالاتر در شرق اروپا. ناوه گسترده و بسیار عمیقی از غرب روسیه تا مناطق مرکزی دریای سرخ در غرب خاورمیانه و ایران شکل خواهد گرفت . از روز دوشنبه تا روز 5شنبه جریانات جنوبی از روی دریای عرب و اقیانوس هند با یک چرخش ساعت گرد بر روی عربستان بطرف ایران ادامه دارد. و ازآواخر روز سه شنبه با استقرار پر فشار سیبری در شمال کشور و ریزش هوای سرد و تامین شیب فشاری بارشها تشدید می شود. بارشها در راستای دو رشته کوه زاگرس و البرز غالب خواهد بود و طبیعتا در استان خوزستان بارشها بدلیل ارتفاعات شرقی و شمالی غالبتر خواهد بود. و از طرفی توزیع رطوبت در ترازهای 700و 850 میلی باری در نوار شرقی و شمالی و تا حدودی جنوبی بیشتر از غرب استان به چشم می خورد. البته میزان این رطوبت در دو تراز کمتر از 85  و بیشتر از 70درصد است. ستون آب قابل بارش از روز سه شنبه در جنوبغرب و خوزستان بیش از25میلی متر ودر حد متوسط می باشد. بطور کلی شرایط دینامیکی و صعود در استان خوزستان بسیار عالی است ولی شرایط رطوبتی در حال حاضر بطور کلی زیاد مناسب نیست ولی در شرق استان مناسبتر می باشد. در روزهای چهار شنبه عصرو پنج شنبه و جمعه بدلیل گسترش پرفشار سیبری از نوارشمالی و  شمالغربی بداخل فلات ایران در استان خوزستان تا 12 درجه کاهش دما رخ خواهد داد.شاخص ترمودینامیکی k بین 28تا 33 است که پتانسیل همرفتی در حد متوسط و تایید کننده احتمال رخدادن توفان تندری و رعدو برق می باشد.و شاخص si از0 تا 1-(نشانه صعود در لایه میانی جو) براورد می شود.  که احتمال رخداد توفان تندری را زیاد می باشد.ولی شاخص capeمتوسط می باشد. شاخص lifted از 0تا3- است که شرایط صعود در سطح زمین در حد کم است منفی بودن  دوشاخص si و li با هم نشان دهند صعود عمیق در منطقه می باشد لذا  احتمال رخداد توفان تندری و رعدو برق وجود دارد.این شاخصها تواما همراه با شرایط دینامیکی جو نشان دهند شرایط مناسب ناپایداری و صعود  می باشند.در طول این مدت بدلیل شیب فشاری و جریانهای چرخشی در جو وزش باد و تند بادهای موقتی رخ خواهد داد. ازروزدوشنبه بدلیل استقرار مرکز کمفشار برروری کانونهای گردوخاک در شمال غرب عراق و شمال شرق سوریه و تا حدودی شمال عربستان و استقرار پرفشار دینامیکی در شمال و شمال غرب عراق و تامین شیب فشاری احتمال تولید طوفان گردو خاک وجود خواهد داشت و میدان باد در عراق با قرار گرفتن در جهت شمالغربی جنوبشرقی گردوخاک را بسوی خوزستان هدایت خواهد کرد. این شرایط تا روز 5شنبه نیز احتمالا رخ  خواهد داد. از لحاظ شرایط دمایی در تراز 500میلی باری استان خوزستان بین خطوط همدمای 15- تا 20- واقع شده که شرایط دمایی بسیار خوبی برای انقباظ جو و تشکیل ابر است. استان خوزستان در تراز 700میلی باری گاهی در بین خطوط همدمای 0تا 5- قرار خواهد گرفت. که احتمال رخداد تگرگ را افزایش می دهد.از طرفی در ترازهای 700و 850شرایط دینامیکی تراز 500میلی باری بخوبی وجود دارد و تراف دمایی و کنتوری دیده می شوند.
با این تفاسیرانتظار داریم که در روزهای سه شنبه و چهارشنبه تا پنجشنبه با تقویت جریانات جنوبی و تقویت رطوبت در ترازهای 850و 700و مناسبتر شدن شرایط  بارشها در استان خوزستان تشدید شود. انشا....

1-نقشه تراز 500میلی باری:2-نقشه توزیع فشار سطح زمین:

[ یکشنبه سیزدهم اسفند 1391 ] [ 11:53 ] [ رحمن پرنو ]
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

هدف از ساخت این وبلاگ جمع آوری و ارائه مطالب و الگوها و مدلهای کاربردی هواشناسی برای علاقمندانی که پیش بینی وضع هوا را بصورت تخصصی دنبال می کنند.